2018 Kia Paint Charts

2018 Kia Paint Codes Page 1

Paint Swatches, Color names, and codes for Kia in 2018

2018 Kia Paint Codes Page 2

Paint Swatches, Color names, and codes for Kia in 2018

2018 Kia Paint Code Tables

2018 Kia Cadenza Paint Codes

Year Brand Model Paint Code Color Name Akzo Axalta Basf ColorShade
2018 Kia Cadenza SWP Snow White Pearl KIA9413 X8001 851941
2018 Kia Cadenza G4N Pluto Brown KIAG4N Z2986 931107
2018 Kia Cadenza ABT Graphite Met KIA9755 X8008 854636
2018 Kia Cadenza ABP Aurora Black Pearl KIAABP Z0098 889122
2018 Kia Carenes 1D Clear White KIA4004 X4156 754675
2018 Kia Carenes 3D, A3D Bright Silver Met KIA9746 X4363 749091
2018 Kia Carenes 9P, 9H Black Cherry Pearl KIA9410 X4157 754678
2018 Kia Carenes AAP Mysterious Blue Pearl KIAAAP Z3423 942221
2018 Kia Carenes IM Titanium Silver KIA9751 X5347 775985
2018 Kia Carenes K3Y Camden Beige KIAK3Y Z0567 902585
2018 Kia Carenes K7N Galaxy Brown KIAK7N Z0565 902584

2018 Kia Ceed Paint Codes

Year Brand Model Paint Code Color Name Akzo Axalta Basf ColorShade
2018 Kia Ceed 1K Black Met KIA9038 X4698 759228
2018 Kia Ceed AA3, A3 Sirius Silver KIA9108 X7874 854633
2018 Kia Ceed D5U Sand Track Met KIAD5U X8505 855585
2018 Kia Ceed D7U Planet Blue KIAD7U Z0070 886222
2018 Kia Ceed E5B Dark Gun Metal Pearl KIAE5B X8614 855581
2018 Kia Ceed FRD Trek Red KIAFRD Z1212 901012
2018 Kia Ceed HW2 Deluxe White KIAHW2 Z1056 894976
2018 Kia Ceed KCS Sparkling Silver KIAKCS Z2679 920654
2018 Kia Ceed MYB Bronze Metal Pearl Met KIAMYB Z2689
2018 Kia Ceed WD Casa White KIA1014 X4699 759234
2018 Kia Ceed GT 1K Black Met KIA9038 X4698 759228
2018 Kia Ceed GT E5B Dark Gun Metal Pearl KIAE5B X8614 855581
2018 Kia Ceed GT FRD Trek Red KIAFRD Z1212 901012
2018 Kia Ceed GT HW2 Deluxe White KIAHW2 Z1056 894976
2018 Kia Ceed GT KCS Sparkling Silver KIAKCS Z2679 920654
2018 Kia Ceed Sw 1K Black Met KIA9038 X4698 759228
2018 Kia Ceed Sw AA3, A3 Sirius Silver KIA9108 X7874 854633
2018 Kia Ceed Sw D5U Sand Track Met KIAD5U X8505 855585
2018 Kia Ceed Sw D7U Planet Blue KIAD7U Z0070 886222
2018 Kia Ceed Sw E5B Dark Gun Metal Pearl KIAE5B X8614 855581
2018 Kia Ceed Sw FRD Trek Red KIAFRD Z1212 901012
2018 Kia Ceed Sw HW2 Deluxe White KIAHW2 Z1056 894976
2018 Kia Ceed Sw KCS Sparkling Silver KIAKCS Z2679 920654
2018 Kia Ceed Sw MYB Bronze Metal Pearl Met KIAMYB Z2689
2018 Kia Ceed Sw WD Casa White KIA1014 X4699 759234

2018 Kia Forte Paint Codes

Year Brand Model Paint Code Color Name Akzo Axalta Basf ColorShade
2018 Kia Forte TDY Garnet Red KIATDY
2018 Kia Forte B4U Gravity Blue Pearl KIAB4U Z2724 931106
2018 Kia Forte SWA Snow White Pearl KIA9413 X8001 883541
2018 Kia Forte MBN Titanium Bronze KIAMBN 895519
2018 Kia Forte R4R Currant Red KIAR4R Z3494 939486
2018 Kia Forte B2R Deep Sea Blue KIAB2R Z3493 939485
2018 Kia Forte U4G Phantom Gray KIAU4G 949605
2018 Kia Forte ABP Aurora Black Pearl KIAABP Z0098 889122
2018 Kia Forte 1D Clear White KIA4004 X4156 754675
2018 Kia Forte 4SS Silky Silver Met KIA4SS Z2087 921833

2018 Kia Niro Paint Codes

Year Brand Model Paint Code Color Name Akzo Axalta Basf ColorShade
2018 Kia Niro 4SS Silky Silver Met KIA4SS Z2087 921833
2018 Kia Niro ABP Aurora Black Pearl KIAABP Z0098 889122
2018 Kia Niro ABT Platinum Graphite KIA9755 X8008 854636
2018 Kia Niro B4U Gravity Blue Pearl KIAB4U Z2724 931106
2018 Kia Niro C3U Deep Cerulean Blue KIAC3U Z3197 940414
2018 Kia Niro DN9 Rich Espresso Pearl Met KIADN9 Z3198 940777
2018 Kia Niro K3R Temptation Red KIAK3R Z0449 898189
2018 Kia Niro MST Graphite Steel KIAMST Z1450 911886
2018 Kia Niro SWP Snow White Pearl KIA9413 X8001 851941
2018 Kia Niro UD Clear White KIA4004 N9184 28179

2018 Kia Optima Paint Codes

Year Brand Model Paint Code Color Name Akzo Axalta Basf ColorShade
2018 Kia Optima IM Titanium Silver KIA9751 X5347 775985
2018 Kia Optima SEN Deep Sienna Brown KIASEN Z3864 944331
2018 Kia Optima UD Clear White KIA4004 N9184 28179
2018 Kia Optima K3Y Camden Beige KIAK3Y Z0567 902585
2018 Kia Optima ABB Alice Blue KIAABB X9185 880802
2018 Kia Optima C2S Canyon Silver Met KIAC2S Z2691 934432
2018 Kia Optima EGR Electric Green Met KIAEGR Z4460 963039
2018 Kia Optima G4N Pluto Brown Met KIAG4N Z2986 931107
2018 Kia Optima MYW Most Yellow KIAMYW Z4459
2018 Kia Optima TR3 Remington Red Met KIATR3 Z1000 892465

2018 Kia Pegas Paint Codes

Year Brand Model Paint Code Color Name Akzo Axalta Basf ColorShade
2018 Kia Pegas UD Clear White KIA4004 N9184 28179
2018 Kia Pegas IM Titanium Silver KIA9751 X5347 775985
2018 Kia Pegas RE4 Marcato Red Z5976
2018 Kia Pegas ABP Aurora Black Pearl KIAABP Z0098 889122
2018 Kia Pegas 4SV Casimire Beige KIA4SV Z2911
2018 Kia Pegas Flash Yellow Kia Flash Yellow
2018 Kia Pegas KU7 Blue Stream KIAKU7 Z5626

2018 Kia Picanto Paint Codes

Year Brand Model Paint Code Color Name Akzo Axalta Basf ColorShade
2018 Kia Picanto K3R Temptation Red KIAK3R Z0449 898189
2018 Kia Picanto D5U Sand Track Met KIAD5U X8505 855585
2018 Kia Picanto AAP Mysterious Blue Pearl KIAAAP Z3423 942221
2018 Kia Picanto IM Titanium Silver KIA9751 X5347 775985
2018 Kia Picanto AAW Russet Brown KIAAAW Z3424 942223
2018 Kia Picanto AUB Caribbean Blue KIAAUB Z2009 920648
2018 Kia Picanto CU3 Cerestial Blue Pearl KIACU3 Z0151 945905
2018 Kia Picanto EU3 Smoke Blue Met KIAEU3 Z3865 944329
2018 Kia Picanto G7A Pop Orange KIAG7A Z6906
2018 Kia Picanto SEN Deep Sienna Brown KIASEN Z3864 944331

2018 Kia Pro Cee'D Paint Codes

Year Brand Model Paint Code Color Name Akzo Axalta Basf ColorShade
2018 Kia Pro Cee'D 1K Black Met KIA9038 X4698 759228
2018 Kia Pro Cee'D E5B Dark Gun Metal Pearl KIAE5B X8614 855581
2018 Kia Pro Cee'D FRD Trek Red KIAFRD Z1212 901012
2018 Kia Pro Cee'D HW2 Deluxe White KIAHW2 Z1056 894976
2018 Kia Pro Cee'D KCS Sparkling Silver KIAKCS Z2679 920654
2018 Kia Pro Cee'D D7U Planet Blue KIAD7U Z0070 886222
2018 Kia Pro Cee'D MYB Bronze Metal Pearl Met KIAMYB Z2689
2018 Kia Pro Cee'D WD Casa White KIA1014 X4699 759234
2018 Kia Pro Cee'D Gt 1K Black Met KIA9038 X4698 759228
2018 Kia Pro Cee'D Gt E5B Dark Gun Metal Pearl KIAE5B X8614 855581
2018 Kia Pro Cee'D Gt FRD Trek Red KIAFRD Z1212 901012
2018 Kia Pro Cee'D Gt HW2 Deluxe White KIAHW2 Z1056 894976
2018 Kia Pro Cee'D Gt KCS Sparkling Silver KIAKCS Z2679 920654

2018 Kia Rio Paint Codes

Year Brand Model Paint Code Color Name Akzo Axalta Basf ColorShade
2018 Kia Rio MY3 Imperial Bronze KIAMY3 Z2372 925153
2018 Kia Rio URG Urban Green KIAURG Z3863
2018 Kia Rio AE2, AE3 Acid Green KIAAE2 Z1452 918178
2018 Kia Rio BEG Signal Red KIABEG X8502 855583
2018 Kia Rio IM Titanium Silver KIA9751 X5347 775985
2018 Kia Rio SEN Deep Sienna Brown KIASEN Z3864 944331
2018 Kia Rio UD Clear White KIA4004 N9184 28179
2018 Kia Rio K3Y Camden Beige KIAK3Y Z0567 902585
2018 Kia Rio EU3 Smoke Blue Met KIAEU3 Z3865 944329

2018 Kia Sorento Paint Codes

Year Brand Model Paint Code Color Name Akzo Axalta Basf ColorShade
2018 Kia Sorento L2E Lime Yellow KIAL2E Z3878 945826
2018 Kia Sorento M5G Moss Grey KIAM5G Z2985 927747
2018 Kia Sorento M9Y Milky Beige KIAM9Y X9184 880801
2018 Kia Sorento IM Titanium Silver KIA9751 X5347 775985
2018 Kia Sorento SEN Deep Sienna Brown KIASEN Z3864 944331
2018 Kia Sorento UD Clear White KIA4004 N9184 28179
2018 Kia Sorento K3Y Camden Beige KIAK3Y Z0567 902585
2018 Kia Sorento MYW Most Yellow KIAMYW Z4459
2018 Kia Sorento TR3 Remington Red Met KIATR3 Z1000 892465
2018 Kia Sorento SWA Snow White Pearl KIA9413 X8001 883541
2018 Kia Sorento MU1 Blaze Blue Met KIAMU1 921652
2018 Kia Sorento M2R Sangria Red Pearl KIAM2R Z3202 927743
2018 Kia Sorento IM Titanium Met KIA9751 X5347 775985
2018 Kia Sorento EB Ebony Black KIA4002 F0193 25365
2018 Kia Sorento MN7 Polished Walnut Met KIAMN7
2018 Kia Sorento ABT Platinum Graphite KIA9755 X8008 854636

2018 Kia Soul Paint Codes

Year Brand Model Paint Code Color Name Akzo Axalta Basf ColorShade
2018 Kia Soul PWB Powder Blue KIAPWB Z2217
2018 Kia Soul K3R Temptation Red KIAK3R Z0449 898189
2018 Kia Soul ABT Platinum Graphite KIA9755 X8008 854636
2018 Kia Soul B4U Gravity Blue Pearl KIAB4U Z2724 931106
2018 Kia Soul C3U Deep Cerulean Blue KIAC3U Z3197 940414
2018 Kia Soul DN9 Rich Espresso Pearl Met KIADN9 Z3198 940777
2018 Kia Soul 3D, A3D Bright Silver Met KIA9746 X4363 749091
2018 Kia Soul 9P, 9H Black Cherry Pearl KIA9410 X4157 754678
2018 Kia Soul K7N Galaxy Brown KIAK7N Z0565 902584
2018 Kia Soul A2E, 2E Alchemy Green Met KIAA2E Z2692 934431
2018 Kia Soul AA9 True Red Pearl KIAAA9 Z4569 942525
2018 Kia Soul AAQ Wild Orange KIAAAQ Z3425 942222
2018 Kia Soul Ev K3R Temptation Red KIAK3R Z0449 898189
2018 Kia Soul Ev C3U Deep Cerulean Blue KIAC3U Z3197 940414
2018 Kia Soul Ev AAQ Wild Orange KIAAAQ Z3425 942222
2018 Kia Soul Ev 1D Clear White KIA4004 X4156 754675
2018 Kia Soul Ev 9P, 9H Black Cherry Pearl KIA9410 X4157 754678
2018 Kia Soul Ev AUB Caribbean Blue KIAAUB Z2009 920648
2018 Kia Soul Ev IM Titanium Silver KIA9751 X5347 775985
2018 Kia Soul Ev 3D, A3D Bright Silver Met KIA9746 X4363 749091
2018 Kia Soul Ev AJR Inferno Red KIAAJR Z1451 910480

2018 Kia Sportage Paint Codes

Year Brand Model Paint Code Color Name Akzo Axalta Basf ColorShade
2018 Kia Sportage 1K Black Met KIA9038 X4698 759228
2018 Kia Sportage E5B Dark Gun Metal Pearl KIAE5B X8614 855581
2018 Kia Sportage HW2 Deluxe White KIAHW2 Z1056 894976
2018 Kia Sportage KCS Sparkling Silver KIAKCS Z2679 920654
2018 Kia Sportage MR5 Sunset Red KIAMR5 Z2371
2018 Kia Sportage AJR Inferno Red KIAAJR Z1451 910480
2018 Kia Sportage D7U Planet Blue KIAD7U Z0070 886222
2018 Kia Sportage MYB Bronze Metal Pearl Met KIAMYB Z2689
2018 Kia Sportage WD Casa White KIA1014 X4699 759234
2018 Kia Sportage 4SS Silky Silver Met KIA4SS Z2087 921833
2018 Kia Sportage ABP Aurora Black Pearl KIAABP Z0098 889122
2018 Kia Sportage AA3, A3 Sirius Silver KIA9108 X7874 854633
2018 Kia Sportage 1D Clear White KIA4004 X4156 754675
2018 Kia Sportage BY2 Burnished Copper Pearl Met KIABY2 Z2946 936406

2018 Kia Stinger Paint Codes

Year Brand Model Paint Code Color Name Akzo Axalta Basf ColorShade
2018 Kia Stinger M6B Micro Blue Met KIAM6B Z4241 949950
2018 Kia Stinger P2M Panthera Metal Met KIAP2M Z4240 949962
2018 Kia Stinger ABP Aurora Black Pearl KIAABP Z0098 889122
2018 Kia Stinger H4R Hi Chroma Red Pearl KIAH4R Z4238 949960
2018 Kia Stinger 4SS Silky Silver Met KIA4SS Z2087 921833
2018 Kia Stinger SWA Snow White Pearl KIA9413 X8001 883541
2018 Kia Stinger C4S Ceramic Silver Met KIAC4S Z4237 949959

2018 Kia Stonic Paint Codes

Year Brand Model Paint Code Color Name Akzo Axalta Basf ColorShade
2018 Kia Stonic MY3 Imperial Bronze KIAMY3 Z2372 925153
2018 Kia Stonic URG Urban Green KIAURG Z3863
2018 Kia Stonic AE2, AE3 Acid Green KIAAE2 Z1452 918178
2018 Kia Stonic B2Y Honey Bee Pearl KIAB2Y Z2946 945907
2018 Kia Stonic BEG Signal Red KIABEG X8502 855583
2018 Kia Stonic IM Titanium Silver KIA9751 X5347 775985
2018 Kia Stonic SEN Deep Sienna Brown KIASEN Z3864 944331
2018 Kia Stonic UD Clear White KIA4004 N9184 28179
2018 Kia Stonic K3Y Camden Beige KIAK3Y Z0567 902585
2018 Kia Stonic MYW Most Yellow KIAMYW Z4459
2018 Kia Stonic A2R Shiny Red KIAA2R Z3877 945828

2018 Kia Venga Paint Codes

Year Brand Model Paint Code Color Name Akzo Axalta Basf ColorShade
2018 Kia Venga 1K Black Met KIA9038 X4698 759228
2018 Kia Venga E5B Dark Gun Metal Pearl KIAE5B X8614 855581
2018 Kia Venga KCS Sparkling Silver KIAKCS Z2679 920654
2018 Kia Venga D7U Planet Blue KIAD7U Z0070 886222
2018 Kia Venga MYB Bronze Metal Pearl Met KIAMYB Z2689
2018 Kia Venga WD Casa White KIA1014 X4699 759234
2018 Kia Venga ABP Aurora Black Pearl KIAABP Z0098 889122
2018 Kia Venga 1D Clear White KIA4004 X4156 754675